Leerlingondersteuning

Ondersteuning

We ondersteunen onze leerlingen. Dit doen we door ze goede lessen te geven, duidelijk uit te leggen, heldere doelen te stellen en hoge verwachtingen te hebben. We helpen leerlingen als dat nodig is, als ze het niet meteen snappen. We zorgen ook voor ze als het om een andere reden even moeilijk voor ze is. De mentor, de intern begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de ondersteuningscoördinator zijn er elke dag en staan klaar, ook voor de ouders, als er problemen zijn, thuis of op school.

We willen een veilige school zijn waar goed geleerd kan worden. Daarom zetten we in het mentoraat in op een goede groepsdynamiek. Wanneer er sprake is van pestgedrag dan zetten we het pestprotocol in. Mevrouw Minderman is de anti-pestcoördinator.

De mentor en het mentoruur

Alle klassen hebben één of twee mentoruren in de week. De mentor is één van de docenten die de klas les geeft. De leerlingen zien de mentor dus bijna elke dag, tijdens de vakles van de mentor of de mentorles. In de mentorlessen leren we de leerlingen hoe ze het best kunnen studeren en hun huiswerk maken. Ook is er dan tijd om het met de klas te hebben over hoe het gaat, wat moeilijk en makkelijk is en hoe de leerlingen met elkaar en de docenten omgaan. De mentor is ook de verbindende schakel tussen school en thuis. In het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond waar de ouders en de mentor elkaar ontmoeten, maar natuurlijk zijn er gedurende het schooljaar nog meer momenten waarop ouders en de mentor elkaar zien en spreken. Op school, of via de Hugo-app!

Tutoren in de brugklas: H+ leerlingen

OSG Hugo de Groot werkt in de brugklassen met tutoren, genaamd H-plussers. De tutoren zijn geselecteerd uit een groep leerlingen van het 3e en 4e leerjaar. Aan elke brugklas zijn twee tutoren verbonden. Zij kunnen gezien worden als hulpmentoren. De tutor is in eerste instantie de vraagbaak voor de brugklassers. Het tutoraat richt zich met name op sociale activiteiten en het vinden van je plek als brugklasser in de school. 

De tutoren nemen deel aan klassenuitjes en gaan als begeleider mee met de projectweek. Mocht een brugklasleerling ergens moeite mee hebben op school, dan kan de tutor deze leerling ondersteunen bij zijn of haar schoolwerk of om hulp vragen in school. In de eerste weken zullen de H-plussers iedere week contact hebben met de brugklasmentor over de klas en later in het schooljaar tenminste één keer per maand.

Zorg en veiligheid

De Hugo de Groot is een veilige school, voor de leerlingen en de medewerkers. We hechten aan goede omgangsvormen en respectvol gedrag.  Op de website zijn het antipestprotocol, het schoolveiligheidsplan, het sociale media protocol en de klachtenregeling te vinden, onder het kopje ‘Documenten’. 

De school heeft een uitgebreid en specialistisch ondersteuningsteam: de ondersteuningscoördinator, de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn elke dag beschikbaar voor ondersteuning bij problemen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Eenmaal per week is er ook een schoolverpleegkundige aanwezig Daarnaast is er, via het SchoolOndersteuningsTeam, makkelijk en adequaat contact met externe hulpverleners als dat nodig is. De aanspreekpersoon voor leerlingen en ouders is in eerste instantie de mentor en anders de ondersteuningscoördinator, mw. M. Minderman (m.minderman@osghugodegroot.nl).

Meldcode huiselijk geweld

In de meldcode speelt de aandachtsfunctionaris een belangrijke rol. Deze functionaris is deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, voert de regie wanneer sprake is van een dergelijk vermoeden en is in overleg met de directeur van de school verantwoordelijk voor het doen van een melding bij Veilig Thuis.

Document De Overstaproute 2023-2024

Passend Onderwijs

De Hugo de Groot laat zo veel mogelijk leerlingen toe die minstens een mavo-advies hebben. In het geval leerlingen mogelijkerwijze meer zorg behoeven dan wij kunnen bieden, treden we in contact met de afleverende basisschool en overleggen we wat de beste keuze voor de leerling is. Het Samenwerkingsverband Koers VO kan daarbij ondersteuning bieden. In het geval we moeten besluiten de leerling niet toe te laten, verwijzen we door naar een school die wel de gewenste ondersteuning kan bieden. De inschrijfprocedure is in Rotterdam centraal geregeld via de Overstaproute. Alle informatie hierover is bij de basisschool bekend en staat op onze website.