Informatie & reglementen

Rooster

50-minutenrooster 
1e uur08.30 - 09.20
2e uur09.20 - 10.10
Pauze10.10 - 10.30
3e uur10.30 - 11.20
4e uur11.20 - 12.10

Pauze

12.10 - 12.40
5e uur12.40 - 13.30
6e uur13.30 - 14.20

Pauze

14.20 - 14.35
7e uur14.35 - 15.25
8e uur15.25 - 16.15


40-minutenrooster 
1e uur08.30 - 09.10
2e uur09.10 - 09.50
Pauze09.50 - 10.10
3e uur10.10 - 10.50
4e uur10.50 - 11.30
5e uur11.30 - 12.10

Pauze

12.10 - 12.40
6e uur12.40 - 13.20
7e uur13.20 - 14.00
8e uur14.00 - 14.40


Lessen

We hebben lessen van 50 minuten. We beginnen om 8.30 uur en zorgen ervoor dat de leerlingen geen tussenuren hebben. In de lessen werken de docenten hard en ze verwachten dat de leerlingen ook hard werken. De docent heeft de regie. Hij zorgt voor uitdaging, hij legt duidelijk uit, hij helpt waar het nodig is, hij zorgt voor een prettige sfeer, hij houdt rekening met de verschillende niveaus van de kinderen, hij benadert de leerlingen positief, hij controleert of ze het snappen, hij maakt makkelijk contact en zorgt ervoor dat de leerlingen ook makkelijk contact met hem kunnen maken.

Lesuitval als gevolg van schoolexamens, nascholingen en rapportvergaderingen is niet altijd te voorkomen. Bij voorziene lesuitval probeert de roostermaker zoveel mogelijk het rooster aan te passen, zodat de leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben. Bij onvoorziene lesuitval kunnen de leerlingen in de aula of in ons studiecentrum terecht om zelfstandig te studeren. 

Jaarplanner

In de onderstaande kalender staan alle belangrijke evenementen van aankomend schooljaar.

Laden...
 

Veel te beleven

Het gaat bij ons vooral om de lessen, maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen andere ervaringen opdoen. Er zijn projecten binnen en buiten de school, sporttoernooien met anderen scholen, een brugklaskamp, een buitenlandse reis, feesten, workshops en excursies. Drie keer per jaar is er een projectdag waar de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt, waar we onze omgeving leren kennen, musea bezoeken en onderzoek doen op tal van gebieden.

Vakanties 2023-2024 en 2024-205

VAKANTIES 2023-2024STartdatumeindatum

Start schooljaar 2023-2024

21-08-2023

Herfstvakantie

14-10-2023

22-10-2023

Kerstvakantie

23-12-2023

07-01-2024

Voorjaarsvakantie

17-02-2024

25-02-2024

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

29-03-2024

01-04-2024

Meivakantie

27-04-2024

12-05-2024

Tweede Pinksterdag

20-05-2024


Zomervakantie

13-07-2024

25-08-2024
VAKANTIES 2024-2025STartdatumeindatum

Start schooljaar 2024-2025

26-08-2024

Herfstvakantie

26-10-2024

03-11-2024

Kerstvakantie

21-12-2024

05-01-2025

Voorjaarsvakantie

22-02-2025

02-03-2025

Tweede Paasdag

21-04-2025

Meivakantie

19-04-2025

04-05-2025

Hemelvaart

29-05-2025

30-05-2025

Tweede Pinksterdag

09-06-2025

Zomervakantie

19-07-2025

31-08-2025

De brugklas

Toelating

Op de Hugo de Groot laten wij leerlingen van elke basisschool toe, die minimaal een VMBO-GL/TL-advies van de basisschool hebben gekregen. We nemen contact op met de leerkracht van groep 8 om het onderwijskundig rapport van de leerling te bespreken.

Regels en procedures
Procedure Toelating Nieuwe Leerlingen

DRIE SOORTEN BRUGKLASSEN

Het eerste leerjaar gebruiken we om er, samen met de leerling, achter te komen welke leerweg het best past. Daarom hebben we in het eerste leerjaar zogenaamde ‘dakpanklassen’: een mavo/havo-klas en een havo/vwo-klas. Leerlingen kunnen in die klassen laten zien welk niveau het beste bij hun capaciteiten past. Ook hebben we een reguliere vwo-klas voor het atheneum en gymnasium.

DE LESSEN IN DE BRUGKLAS

De leerlingen hebben in de drie soorten brugklassen bijna dezelfde vakken en kan per brugklas het aantal lessen per vak enigszins verschillen.

De vakken in de brugklas zijn:

Vakken
NederlandsBiologieDuits
CultuurEngelsLichamelijke Opvoeding
GeschiedenisSteun- & verrijkingslessenAardrijkskunde
Wetenschap & Onderzoek (havo/vwo)WiskundeMentorles
RekenenTechnologie & Toepassing (mavo)

NAAR WELKE TWEEDE KLAS

Bij het eindrapport bepalen de cijfers van alle vakken naar welke tweede klas de leerling doorstroomt. De eindcijfers die de leerling heeft voor de vakken Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis, bepalen of de leerling naar het hoogste of laagste niveau doorstroomt. Bevordering vanuit de reguliere vwo-klas betekent dat de leerling doorstroomt naar de tweede klas van het vwo. In de brugklas doubleert een leerling niet, tenzij er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie.

In de tweede en derde klas gaan leerlingen ook natuurkunde, scheikunde en Frans volgen.

Overstap van 4 mavo naar 4 havo

De opstroom van het mavo naar het havo biedt leerlingen de mogelijkheid de keuze voor een vervolgstudie uit te stellen. Ook past een havo soms beter bij een leerling dan een route via het MBO. De ervaring leert dat gemotiveerde leerlingen met een goede mavo eindlijst succesvol kunnen zijn op het havo. Echter, de overstap moet niet te licht opgenomen worden en een gedegen basis is een vereiste. Een plek in 4 havo kunnen wij niet garanderen, omdat wij te maken hebben met leerlingaantallen. In andere woorden: wij moeten plaats hebben in de klas. Daarnaast hebben leerlingen van de Hugo de Groot voorrang op leerlingen van andere scholen. Om teleurstellingen te voorkomen hebben wij richtlijnen opgesteld.

 1. De leerling is in het bezit van een mavo of vmbo-tl diploma;
 2. Voor toelating tot het profiel CM is Frans of Duits noodzakelijk in mavo 4;
 3. Het vakkenpakket in 4 mavo moet aansluiten op het profiel in 4 havo.

Stappenplan intern

 1. De leerling geeft uiterlijk na SE3 aan de decaan aan dat hij/zij graag naar het havo wil; 
 2. De decaan checkt of het gewenste profiel aansluit op het huidige vakkenpakket; 
 3. De docenten geven een advies aan de afdelingsleider. Dit advies berust op: kennis, inzicht, resultaten, motivatie en aanwezigheid. De afdelingsleider neemt met de mentoren van 4 mavo en de decaan van het havo een voorlopig besluit. Dit besluit wordt door de mentor met de ouders besproken. Indien de ouders zich niet in dit besluit kunnen vinden, nemen zij contact op met de afdelingsleider;
 4. Nadat de resultaten bekend zijn van het CSE nemen de afdelingsleider van het mavo en de afdelingsleider van het havo een definitief besluit en maken dit zo spoedig mogelijk kenbaar aan de leerling. 


STAPPENPLAN Extern

 1. De leerling geeft uiterlijk na SE3 aan dat hij/zij graag naar het havo wil;
 2. Na de uitslag van het eerste tijdvak van het CSE kunnen wij met redelijke zekerheid zeggen of wij plek hebben voor leerlingen van andere scholen;
 3. De leerling neemt na de uitslag van tijdvak 1 contact op met de Hugo de Groot;

Telefoonbeleid

Mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches mogen in 2024 niet meer gebruikt worden in de klas. De mobiele telefoons leiden af, zorgen voor mindere prestaties en zorgen voor minder persoonlijke en sociale contacten tussen onze leerlingen. Scholen moeten hier zelf afspraken over maken met leraren, ouders en leerlingen zodat iedereen in de school precies weet wat wel en niet mag. Op de Hugo hanteren we met elkaar het volgende standpunt: ‘Thuis of in je kluis.’  Onder persoonlijke mobiele apparaten verstaan we mobiele telefoons, smartwatches, oordoppen, tablets en laptops die in eigendom zijn van leerlingen en/of ouders/verzorgers. 

In uitzonderlijke situaties is het voor ouder/verzorger mogelijk om een dispensatie aan te vragen voor zijn/haar zoon/dochter voor het behoud van persoonlijke mobiele apparaten. Het verzoek voor het aanvragen van dispensatie kan alleen gedaan worden het aanvraagformulier via de website van de school.

Meer informatie over het telefoonbeleid vindt u  hier.

Kluisjes

Een kluisje is bedoeld voor het veilig opbergen van zaken die je niet nodig hebt in de lessen. Tijdens de lessen mag je geen spullen uit je kluisje halen. Je moet zorgen dat je deze meeneemt tijdens de pauzes en/of vóór schooltijd. Het opbergen van zaken in het kluisje geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De schoolleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid bij ontvreemding van zaken uit gehuurde kluisjes. De schoolleiding heeft het recht om de gehuurde kluisjes te openen.

Ouderrraad

De Hugo de Groot heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen uit alle klassen, die zich daar zelf voor hebben opgegeven. Deze ouders denken mee over het beleid, stellen verbeteringen voor en brengen hun expertise binnen de organisatie. In ieder geval vijf keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door onze directeur. Ouders kunnen contact leggen met de leden van de ouderraad via het mailadres van het secretariaat (secretariaat@osghugodegroot.nl).

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt bestuurd door leerlingen uit verschillende klassen en komt wekelijks bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die spelen binnen de school en die leerlingen belangrijk vinden. Deze onderwerpen komen ook op de agenda van de schoolleiding. Op die manier heeft de leerlingenraad dus rechtstreeks invloed op het beleid van de school. Omgekeerd vraagt de schoolleiding de leerlingenraad ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten. Daarnaast organiseert de leerlingenraad ook verschillende feesten en activiteiten.

Heb jij een goed idee om voor te leggen of zou je zitting willen nemen in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail naar h.hoek@osghugodegroot.nl of m.ton@osghugodegroot.nl

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van onze leerlingen. 

Ziekmelden

Is uw zoon/dochter ziek?

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit uitsluitend in de magister ouder-app doorgeven. Belangrijk is dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan.

Procedure oudermagister

 1. U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.
 2. Ga naar afwezigheid in het menu.
 3. Kies op de optie melden.
 4. Kies de datum van vandaag.
 5. Voer een opmerking of toelichting in waarom u de ziektemelding maakt.
 6. Klik daarna rechtsboven op versturen.
 7. Geef akkoord voor de ziekmelding. Na akkoord geven is de ziekmelding direct zichtbaar in het overzicht.
 8. Bij meerdere dagen ziekte dient u elke ochtend een ziekmelding te doen. Hierdoor weet u en weten wij waar uw zoon/dochter op dat moment is.
 9. Let op! U kunt op deze manier alleen een ziekmelding maken. Een medische afspraak wordt altijd telefonisch doorgegeven op nummer: 010 – 2831166.


Regels en procedures
Extra Verlof Leerlingen

Medisch bezoek

Bezoek tandarts, arts, orthodontist e.d.

Wanneer uw zoon/dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, dan kunt u dit uitsluitend vooraf telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.

 • Indien het geen spoedafspraak is moeten medische afspraken minimaal een dag van tevoren worden doorgegeven.
 • Medische afspraken vinden plaats aan het begin of eind van de dag.
 • Voor medische afspraken langer dan 4 lesuren moet verlof worden aangevraagd via de website.

Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:

 • klas van uw zoon/dochter
 • naam van de mentor
 • reden van het verzuim
 • inschatting welke uren het verzuim gaat duren
 • eventuele zaken die blijven liggen door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter zich na de afspraak persoonlijk meldt bij de receptie.

Leerplicht

 1. Leerplicht
  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 2. Kwalificatieplicht
  Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo- diploma niveau 2 of hoger.
 3. Zij-instroom en zorgplicht De Hugo de Groot heeft een eigen ISK-afdeling en voor deze leerlingen dienen reguliere onderwijsplekken beschikbaar te zijn gedurende het schooljaar. Dit betekent dat er geen onderwijsplekken beschikbaar zijn voor externe leerlingen die tussentijds willen instromen op de Hugo de Groot.
 4. Ongeoorloofd verzuim
  Hiervan is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Voor onze school zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim het meest relevant:
  1. Wettelijk te melden verzuim van meer dan 20 lesuren in 4 weken
  2. Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
  3. Overig verzuim
   Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De school is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen. Als de door de school genomen maatregelen niet helpen mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen.
  4. Onder overig verzuim valt ook verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.
  5. Luxe verzuim
   Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige leerling buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
 5. Geoorloofd Verzuim 
  1. Verzuim op basis van een ziekmelding Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in Magister. Op het moment dat het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor deze leerling zo snel mogelijk in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalen. Mocht worden vermoed dat het verzuim ongeoorloofd is dan brengt de school de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek.
  2. Verzuim op basis van verleend verlof
   Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof waarbij de jongere vrijgesteld wordt van geregeld schoolbezoek. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. De directeur (of teamleider) geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
  3. Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden
   De leerplichtambtenaar of de directeur/teamleider van de school kan op grond van ‘gewichtige omstandigheden’ (een buiten de wil van ouder/ leerling gelegen omstandigheid) een tijdelijke vrijstelling voor schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in (via formulier buitengewoon verlof) en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn, waardoor de leerling de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar.

Privacy

De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij verwerken als school persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen en onderwijs te kunnen geven. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot de informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden daarnaast beveiligd opgeslagen en de toegang tot deze gegevens is beperkt. Zo kunnen alleen personen die daartoe gemachtigd zijn bij de gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens om, onder andere, uw kind in te schrijven als leerling, om het leertraject bij te houden of bij inschrijving van uw kind op en andere school. Daarnaast wisselen we gegevens uit met andere partijen zoals DUO, de gemeente of leveranciers van (digitaal) lesmateriaal. Deze gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Wij verwerken de gegevens van uw kind altijd op basis van de zes grondslagen binnen de AVG.

Ouders/verzorgers hebben met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens een aantal rechten. Zo hebben ouders/verzorgers het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid. Een verzoek met betrekking tot deze rechten kunt u richten aan de schoolleider/directeur.

Bij sommige gegevensverwerkingen van uw kind vragen wij u om toestemming. Bijvoorbeeld voor het gebruik van foto- en videomateriaal en het delen van uw contactgegevens met andere ouders. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een e-mail aan de schoolleider/directeur.

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van beeldmateriaal binnen de school. Het is voor ouders en leerlingen niet toegestaan om beeldmateriaal dat gemaakt is in of rondom de school waarop anderen herkenbaar zijn, te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Bij vragen kunt u terecht bij de schoolleider/directeur.

In onze privacyverklaring, te vinden op de website van BOOR bestuur onder kopje beleid, leest u meer over de gegevens die wij verwerken, hoe lang wij ze bewaren en op welke manier deze worden beveiligd.

Voor direct contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u zich richten tot fg@stichtingboor.nl

[document not found: 1e24fb8c-e53f-4be7-abcc-093ff550be16]
Protocollen
Sociale Media Protocol (Versie: leerlingen)


Klachten en Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. Als ouder en/of leerling, werknemer, of als u anderszins deel uitmaakt van stichting BOOR of de aangesloten scholen, dan kunt u dit laten weten. De directie van de school(locatie) waarover u een klacht heeft, gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot het bestuur, stichting BOOR. Aan stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: mr. Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u per e-mail sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, met vermelding van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt altijd een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daaraan voorafgaand de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen. Meer informatie over de werkwijze van de LKC is te vinden op de website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR. De contactgegevens vind u hier.

Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

 • de klachtfunctionaris
 • de externe en interne vertrouwenspersonen
 • de landelijke klachtencommissie
 • de vertrouwensinspecteurs

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Bekijk de regeling op www.boorbestuur.nl, onder de kop regelingen of klik hier