Informatie & reglementen

Rooster

50-minutenrooster 
leerjaar 1 en 2 en ISK
1e uur08.15 - 09.05
2e uur09.05 - 09.55
Pauze09.55 - 10.20
3e uur10.20 - 
11.10
4e uur11.10 - 
12.00
5e uur*12.00 - 12.50
6e uur*12.50 - 13.40
7e uur13.40 - 14.30
8e uur14.30 - 15.20
9e uur15.20 - 16.10
* de grote pauze valt in het 5e of 6e  uur
50-minutenrooster 
leerjaar 3 en hoger
1e uur08.15 - 09.05
2e uur09.05 - 09.55

3e uur

09.55 - 10.45
Pauze10.45 - 
11.10
4e uur11.10 - 
12.00
5e uur*12.00 - 12.50
6e uur*12.50 - 13.40
7e uur13.40 - 14.30
8e uur14.30 - 15.20
9e uur15.20 - 16.10
* de grote pauze valt in het 6e of 7e  uur
40-minutenrooster 
leerjaar 1 en 2 en ISK
1e uur08.15 - 08.55
2e uur08.55 - 09.35
Pauze09.35 - 10.00
3e uur10.00 - 10.40
4e uur10.40 - 11.20
5e uur11.20 - 12.00
6e uur12.00 - 12.40
7e uur12.40 - 13.20
8e uur13.20 - 14.00
9e uur14.00 - 14.40

* de grote pauze valt in het 5e of 6e uur.

40-minutenrooster 
leerjaar 3 en hoger
1e uur08.15 - 08.55
2e uur08.55 - 09.35
3e uur09.35 - 10.15
pauze10.15 - 10.40
4e uur10.40 - 11.20
5e uur11.20 - 12.00
6e uur12.00 - 12.40
7e uur12.40 - 13.20
8e uur13.20 - 14.00
9e uur14.00 - 14.40

* de grote pauze valt in het 6e of 7e uur.

Lessen

We hebben lessen van 50 minuten. We beginnen om 8.15 uur en zorgen ervoor dat de leerlingen geen tussenuren hebben. In de lessen werken de docenten hard en ze verwachten dat de leerlingen ook hard werken. De docent heeft de regie. Hij zorgt voor uitdaging, hij legt duidelijk uit, hij helpt waar het nodig is, hij zorgt voor een prettige sfeer, hij houdt rekening met de verschillende niveaus van de kinderen, hij benadert de leerlingen positief, hij controleert of ze het snappen, hij maakt makkelijk contact en zorgt ervoor dat de leerlingen ook makkelijk contact met hem kunnen maken.

Lesuitval als gevolg van schoolexamens, nascholingen en rapportvergaderingen is niet altijd te voorkomen. Bij afwezigheid van docenten door ziekte, nascholing of persoonlijke omstandigheden probeert de roostermaker zoveel mogelijk het rooster aan te passen, zodat de leerlingen zo min mogelijk lesuitval / tussenuren hebben. Mocht er onverhoopt toch geen passende oplossing gevonden worden, dan kunnen de leerlingen in de aula of in ons studiecentrum terecht om zelfstandig te studeren. Bij langdurige ziekte van docenten is het vrijwel onmogelijk tot onmiddellijke vervanging over te gaan. Binnen het team proberen wij dit dan gezamenlijk op te vangen en een goede oplossing te bedenken.

Jaarplanner

In de onderstaande kalender staan alle belangrijke evenementen van aankomend schooljaar.

Laden...
 

Veel te beleven

Het gaat bij ons vooral om de lessen, maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen andere ervaringen opdoen. Er zijn projecten binnen en buiten de school, sporttoernooien met anderen scholen, een brugklaskamp, een buitenlandse reis, feesten, workshops en excursies. Drie keer per jaar is er een projectdag waar de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt, waar we onze omgeving leren kennen, musea bezoeken en onderzoek doen op tal van gebieden.

Vakanties 2022-2023 

VAKANTIES 2022-2023STartdatumeindatum

Start schooljaar 2022-2023

22-08-2022

Herfstvakantie

22-10-2022

30-10-2022

Kerstvakantie

24-12-2022

08-01-2023

Voorjaarsvakantie

25-02-2023

05-03-2023

Tweede paasdag

10-04-2023

Meivakantie

22-04-2023

07-05-2023

Hemelvaartweekend

18-05-2023

21-05-2023

Tweede pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

08-07-2023

20-08-2023

De mentor en het mentoruur

Alle klassen hebben één of twee mentoruren in de week. De mentor is één van de docenten die de klas les geeft. De leerlingen zien de mentor dus bijna elke dag, tijdens de vakles van de mentor of de mentorles. In de mentorlessen leren we de leerlingen hoe ze het best kunnen studeren en hun huiswerk maken. Ook is er dan tijd om het met de klas te hebben over hoe het gaat, wat moeilijk en makkelijk is en hoe de leerlingen met elkaar en de docenten omgaan. De mentor is ook de verbindende schakel tussen school en thuis. In het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond waar de ouders en de mentor elkaar ontmoeten, maar natuurlijk zijn er gedurende het schooljaar nog meer momenten waarop ouders en de mentor elkaar zien en spreken. Op school, of via de Hugo-app!

De brugklas

Toelating

Op de Hugo de Groot laten wij leerlingen van elke basisschool toe, die minimaal een VMBO-TL of VMBO-GL advies van de basisschool hebben gekregen. We nemen contact op met de leerkracht van groep 8 om het onderwijskundig rapport van de leerling te bespreken.

Regels en procedures
Procedure Toelating Nieuwe Leerlingen

DRIE SOORTEN BRUGKLASSEN

Het eerste leerjaar gebruiken we om er, samen met de leerling, achter te komen welke leerweg het best past. We hebben daarom mavo/havo-klassen, havo/vwo-klassen en vwo-klassen (atheneum en gymnasium). Na de eerste klas worden de leerlingen bevorderd naar de tweede klas van de mavo, de tweede klas van de havo of de tweede klas van het vwo.

DE LESSEN IN DE BRUGKLAS

De leerlingen hebben in de drie soorten brugklassen bijna dezelfde vakken en kan per brugklas het aantal lessen per vak enigszins verschillen.

De vakken in de brugklas zijn:

Vakken
NederlandsBiologieDuits
CultuurEngelsLichamelijke Opvoeding
GeschiedenisSteun- & verrijkingslessenAardrijkskunde
Wetenschap & Onderzoek (havo/vwo)WiskundeMentorles
RekenenTechnologie & Toepassing (mavo)

In de tweede en derde klas komen daar natuurkunde, scheikunde en Frans bij.

NAAR WELKE TWEEDE KLAS

Bij het eindrapport bepalen de cijfers van alle vakken naar welke tweede klas de leerling bevorderd wordt. De eindcijfers die de leerling heeft voor de vakken Nederlands, Duits, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, bepalen of de leerling naar het hoogste of laagste niveau doorstroomt. Indien de leerling uit de brugklas vwo overgaat, gaat hij of zij normaliter naar de tweede klas van het vwo. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling in de brugklas doubleren.

Overstap van 4 mavo naar 4 havo

De opstroom van het mavo naar het havo biedt leerlingen de mogelijkheid de keuze voor een vervolgstudie uit te stellen. Ook past een havo soms beter bij een leerling dan een route via het MBO. De ervaring leert dat gemotiveerde leerlingen met een goede mavo eindlijst succesvol kunnen zijn op het havo. Echter, de overstap moet niet te licht opgenomen worden en een gedegen basis is een vereiste. Een plek in 4 havo kunnen wij niet garanderen, omdat wij te maken hebben met leerlingaantallen. In andere woorden: wij moeten plaats hebben in de klas. Daarnaast hebben leerlingen van de Hugo de Groot voorrang op leerlingen van andere scholen. Om teleurstellingen te voorkomen hebben wij richtlijnen opgesteld.

 1. De leerling is in het bezit van een mavo of vmbo-tl diploma;
 2. Voor toelating tot het profiel CM is Frans of Duits noodzakelijk in mavo 4;
 3. Het vakkenpakket in 4 mavo moet aansluiten op het profiel in 4 havo.

Stappenplan intern

 1. De leerling geeft uiterlijk na SE3 aan de decaan aan dat hij/zij graag naar het havo wil; 
 2. De decaan checkt of het gewenste profiel aansluit op het huidige vakkenpakket; 
 3. De docenten geven een advies aan de afdelingsleider. Dit advies berust op: kennis, inzicht, resultaten, motivatie en aanwezigheid. De afdelingsleider neemt met de mentoren van 4 mavo en de decaan van het havo een voorlopig besluit. Dit besluit wordt door de mentor met de ouders besproken. Indien de ouders zich niet in dit besluit kunnen vinden, nemen zij contact op met de afdelingsleider;
 4. Nadat de resultaten bekend zijn van het CSE nemen de afdelingsleider van het mavo en de afdelingsleider van het havo een definitief besluit en maken dit zo spoedig mogelijk kenbaar aan de leerling. 


STAPPENPLAN Extern

 1. De leerling geeft uiterlijk na SE3 aan dat hij/zij graag naar het havo wil;
 2. Na de uitslag van het eerste tijdvak van het CSE kunnen wij met redelijke zekerheid zeggen of wij plek hebben voor leerlingen van andere scholen;
 3. De leerling neemt na de uitslag van tijdvak 1 contact op met de Hugo de Groot;

Ouderrraad

De Hugo de Groot heeft een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders van kinderen uit alle klassen, die zich daar zelf voor hebben opgegeven. Deze ouders denken mee over het beleid, stellen verbeteringen voor en brengen hun expertise binnen de organisatie. In ieder geval vijf keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door onze directeur. Ouders kunnen contact leggen met de leden van de ouderraad via het mailadres van het secretariaat (secretariaat@osghugodegroot.nl).

Leerlingenraad

De leerlingenraad wordt bestuurd door leerlingen uit verschillende klassen en komt wekelijks bij elkaar en bespreekt dan onderwerpen die spelen binnen de school en die leerlingen belangrijk vinden. Deze onderwerpen komen ook op de agenda van de schoolleiding. Op die manier heeft de leerlingenraad dus rechtstreeks invloed op het beleid van de school. Omgekeerd vraagt de schoolleiding de leerlingenraad ook om advies over plannen en voorgenomen besluiten. Daarnaast organiseert de leerlingenraad ook verschillende feesten en activiteiten.

Heb jij een goed idee om voor te leggen of zou je zitting willen nemen in de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail naar h.hoek@osghugodegroot.nl of m.ton@osghugodegroot.nl

Ziekmelden

Is uw zoon/dochter ziek?

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit uitsluitend in de magister ouder-app doorgeven. Belangrijk is dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan.

Procedure oudermagister

 1. U logt in met uw ouderaccount op Magister 6.
 2. Ga naar afwezigheid in het menu.
 3. Kies op de optie melden.
 4. Kies de datum van vandaag.
 5. Voer een opmerking of toelichting in waarom u de ziektemelding maakt.
 6. Klik daarna rechtsboven op versturen.
 7. Geef akkoord voor de ziekmelding. Na akkoord geven is de ziekmelding direct zichtbaar in het overzicht.
 8. Bij meerdere dagen ziekte dient u elke ochtend een ziekmelding te doen. Hierdoor weet u en weten wij waar uw zoon/dochter op dat moment is.
 9. Let op! U kunt op deze manier alleen een ziekmelding maken. Een medische afspraak wordt altijd telefonisch doorgegeven op nummer: 010 – 2831166.


Regels en procedures
Extra Verlof Leerlingen

Medisch bezoek

Bezoek tandarts, arts, orthodontist e.d.

Wanneer uw zoon/dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, dan kunt u dit uitsluitend vooraf telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.

 • Indien het geen spoedafspraak is moeten medische afspraken minimaal een dag van tevoren worden doorgegeven.
 • Medische afspraken vinden plaats aan het begin of eind van de dag.
 • Voor medische afspraken langer dan 4 lesuren moet verlof worden aangevraagd via de website.

Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:

 • klas van uw zoon/dochter
 • naam van de mentor
 • reden van het verzuim
 • inschatting welke uren het verzuim gaat duren
 • eventuele zaken die blijven liggen door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter zich na de afspraak persoonlijk meldt bij de receptie.

Leerplicht

 1. Leerplicht
  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 2. Kwalificatieplicht
  Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo- diploma niveau 2 of hoger.
 3. Ongeoorloofd verzuim
  Hiervan is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Voor onze school zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim het meest relevant:
 • Wettelijk te melden verzuim van meer dan 20 lesuren in 4 weken
  Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
 • Overig verzuim
  Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De school is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen. Als de door de school genomen maatregelen niet helpen mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen.
 • Onder overig verzuim valt ook verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.
 • Luxe verzuim
  Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige leerling buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.


       4. Geoorloofd Verzuim

 • Verzuim op basis van een ziekmelding
  Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in Magister. Op het moment dat het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor deze leerling zo snel mogelijk in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalen. Mocht worden vermoed dat het verzuim ongeoorloofd is dan brengt de school de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek.
 • Verzuim op basis van verleend verlof
  Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof waarbij de jongere vrijgesteld wordt van geregeld schoolbezoek. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. De directeur (of teamleider) geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden
  De leerplichtambtenaar of de directeur/teamleider van de school kan op grond van ‘gewichtige omstandigheden’ (een buiten de wil van ouder/ leerling gelegen omstandigheid) een tijdelijke vrijstelling voor schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in (via formulier buitengewoon verlof) en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn, waardoor de leerling de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar.

Privacy

Op OSG Hugo de Groot wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school.

In de privacyverklaring, die u kunt vinden op onze website, is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

[document not found: 1e24fb8c-e53f-4be7-abcc-093ff550be16]
Protocollen
Sociale Media Protocol (Versie: leerlingen)


Klachten en Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent, of een klacht heeft. De directie
gaat graag met u in gesprek hierover en zal steeds bevorderen dat een gesprek volgt tussen
u en degene tot wie de klacht zich richt.

Leidt dat niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot ons bestuur, stichting BOOR. Aan
stichting BOOR is een klachtfunctionaris verbonden: Marjel Sterrenberg. Uw klacht kunt u
kenbaar maken door een e-mail te sturen aan: klacht@stichtingboor.nl, onder vermelding
van uw naam, het mailadres waarop u bereikbaar bent en uw telefoonnummer. De
klachtfunctionaris neemt vervolgens contact met u op.

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt
te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of
stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te
brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met
een neutrale persoon, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op school. De
contactpersoon is een eerste aanspreekpunt met verwijsfunctie naar één van de navolgende
externe vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris van stichting BOOR, afhankelijk van
de soort klacht:

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:

BOOR heeft drie externe vertrouwenspersonen. Medewerkers, ouders, leerlingen en anderen die een taak hebben op school of binnen het bestuur kunnen bij hen terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon biedt opvang, begeleiding en nazorg. Ook als een medewerker het vermoeden heeft van een misstand binnen onze organisatie kan hij of zij terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Stichting BOOR - (boorbestuur.nl)

Centraal Meldpunt vertrouwensinspecteurs


Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.

Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:

 • de klachtfunctionaris;
 • de externe vertrouwenspersonen;
 • de landelijke klachtencommissie
 • de vertrouwensinspecteurs 

zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR