Informatie & reglementen

Rooster

50-minutenrooster
1e uur08.15 - 09.05
2e uur09.05 - 09.55
Pauze09.55 - 10.20
3e uur10.20 - 11.10
4e uur11.10 - 12.00
5e uur*12.00 - 12.50
6e uur*12.50 - 13.40
7e uur13.40 - 14.30
8e uur14.30 - 15.20
9e uur15.20 - 16.10
* De grote pauze valt in
het vijfde of zesde uur
40-minutenrooster
1e uur08.15 - 08.55
2e uur08.55 - 09.35
Pauze09.35 - 10.00
3e uur10.00 - 10.40
4e uur10.40 - 11.20
5e uur*11.20 - 12.00
6e uur*12.00 - 12.40
7e uur12.40 - 13.20
8e uur13.20 - 14.00
9e uur-----------------
*De grote pauze valt in
het vijfde of zesde uur

Lessen

We hebben lessen van 50 minuten. We beginnen om 8.15 uur en zorgen ervoor dat de leerlingen geen tussenuren hebben. In de lessen werken de docenten hard en ze verwachten dat de leerlingen ook hard werken. De docent heeft de regie. Hij zorgt voor uitdaging, hij legt duidelijk uit, hij helpt waar het nodig is, hij zorgt voor een prettige sfeer, hij houdt rekening met de verschillende niveaus van de kinderen, hij benadert de leerlingen positief, hij controleert of ze het snappen, hij maakt makkelijk contact en zorgt ervoor dat de leerlingen ook makkelijk contact met hem kunnen maken.

Lesuitval als gevolg van schoolexamens, nascholingen en rapportvergaderingen is niet altijd te voorkomen. Bij afwezigheid van docenten door ziekte, nascholing of persoonlijke omstandigheden probeert de roostermaker zoveel mogelijk het rooster aan te passen, zodat de leerlingen zo min mogelijk lesuitval / tussenuren hebben. Mocht er onverhoopt toch geen passende oplossing gevonden worden, dan kunnen de leerlingen in de aula of in ons studiecentrum terecht om zelfstandig te studeren. Bij langdurige ziekte van docenten is het vrijwel onmogelijk tot onmiddellijke vervanging over te gaan. Binnen het team proberen wij dit dan gezamenlijk op te vangen en een goede oplossing te bedenken.

Jaarplanner

In de onderstaande kalender staan alle belangrijke evenementen van aankomend schooljaar.

Laden...
 

Veel te beleven

Het gaat bij ons vooral om de lessen, maar daarnaast vinden we het ook belangrijk dat leerlingen andere ervaringen opdoen. Er zijn projecten binnen en buiten de school, sporttoernooien met anderen scholen, een brugklaskamp, een buitenlandse reis, feesten, workshops en excursies. Drie keer per jaar is er een projectdag waar de theorie aan de praktijk gekoppeld wordt, waar we onze omgeving leren kennen, musea bezoeken en onderzoek doen op tal van gebieden.

Vakanties 2019-2020

Vakanties 2019-2020StartdatumEinddatum
Start schooljaar 2019-2020 02-09-2019
Herfstvakantie19-10-201928-10-2019
Lesvrije dag
06-12-2019
Kerstvakantie21-12-201905-01-2020
Voorjaarsvakantie22-02-2020 01-03-2020
Lesvrije dag26-03-2020
Tweede paasdag13-04-2020
Meivakantie22-04-202005-05-2020
Hemelvaart (vakantie)20-05-202024-05-2020
Tweede pinksterdag01-06-2020
Schooljaar afsluiting personeel17-07-2020
Zomervakantie18-07-202030-08-2020

De mentor en het mentoruur

Alle klassen hebben één of twee mentoruren in de week. De mentor is één van de docenten die de klas les geeft. De leerlingen zien de mentor dus bijna elke dag, of voor de vakles van de mentor of voor de mentorles. De mentor is ook de verbindende schakel tussen thuis en school. In het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond waar de mentor en de ouders elkaar ontmoeten. In de mentorlessen leren we de leerlingen hoe ze het best kunnen studeren en hun huiswerk maken. Ook is er dan tijd om het met de klas te hebben over hoe het gaat, wat moeilijk en makkelijk is en hoe de leerlingen met elkaar en de docenten omgaan.

De brugklas

Toelating

Op de Hugo de Groot laten wij leerlingen van elke basis-school toe, die minimaal een MAVO-advies van de basis-school hebben gekregen. We nemen contact op met de leerkracht van groep 8 om het onderwijskundig rapport van de leerling te bespreken.

Regels en procedures
Procedure Toelating Nieuwe Leerlingen

DRIE SOORTEN BRUGKLASSEN

Het eerste leerjaar gebruiken we om er, samen met de leerling, achter te komen welke leerweg het best past. We hebben MAVO/HAVO klassen, HAVO/VWO klassen en VWO klassen. Na de eerste klas worden de leerlingen bevorderd naar de tweede klas van de MAVO, de tweede klas van de HAVO of de tweede klas van het VWO.

DE LESSEN IN DE BRUGKLAS

De leerlingen hebben in de drie soorten brugklassen dezelfde vakken. Wel kan per brugklas het aantal lessen per vak enigszins verschillen.

De vakken in de brugklas zijn:

Vakken

NederlandsBiologieFrans
CultuurEngelsLichamelijke Opvoeding
GeschiedenisSteun- & verrijkingslessenAardrijkskunde
Wetenschap & OnderzoekWiskundeMentorles
Rekenen

In de tweede en derde klas komen daar natuurkunde, scheikunde en Duits bij.

NAAR WELKE TWEEDE KLAS

Bij het eindrapport bepalen de cijfers van alle vakken of een leerling wel of niet bevorderd wordt naar de tweede klas.
De cijfers die de leerling heeft voor de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde, 
geschiedenis, bepalen of de leerling uit de MAVO/HAVO klas naar de tweede klas van de MAVO of de HAVO gaat en of de leerling uit de HAVO/VWO klas naar de tweede van de HAVO of het VWO gaat. Indien de leerling uit de 
brugklas VWO overgaat, gaat hij of zij normaliter naar de tweede klas van het VWO.

Overstap van 4 mavo naar 4 havo

 1. De leerling is in het bezit van een mavo of vmbo-tl diploma.
 2. Alle cijfers van het CE zijn een 6.0 of hoger.
 3. De eindlijst bevat bij de gemiddelde eindcijfers geen onvoldoendes.
 4. De CE-cijfers voor NL, ENG en WIS zijn minimaal een 6.5.
 5. Voor toelating tot het profiel CM is Frans of Duits noodzakelijk in mavo 4.
 6. Het vakkenpakket in 4 mavo moet aansluiten op het profiel in 4 havo.

Stappenplan

 1. De leerling geeft aan dat hij/zij graag naar het havo wil; 
 2. De afdelingsleider checkt of het gewenste profiel aansluit op het huidige vakkenpakket; 
 3. De docenten geven een advies aan de afdelingsleider. De afdelingsleider neemt met de mentoren van 4 mavo en de decaan van het havo uiterlijk 1 april 2018 een voorlopig besluit en geeft dit door aan de leerlingen. 
 4. Nadat de resultaten bekend zijn van het CSE nemen de afdelingsleider van het mavo en de afdelingsleider van het havo een definitief besluit en maken dit zo spoedig mogelijk kenbaar aan de leerling. 

Let op: doubleren in 4 havo is niet mogelijk. Voor leerlingen van de Hugo de Groot die op de mavo zitten en naar het havo willen, geldt dat er van deze regel afgeweken kan worden indien de docentenvergadering dat besluit.

Ouderrraad

Op de Hugo de Groot functioneert een enthousiaste en betrokken ouderraad. De ouderraad bestaat uit ouders die vrijwillig en uit betrokkenheid zich daarvoor hebben opgegeven. Ouders van kinderen uit alle klassen en opleiding van de school. Zij denken mee over het beleid, stellen verbeteringen voor en brengen hun expertise binnen de organisatie. Vijf keer per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd door de medewerker ouderbetrokkenheid. De agendapunten worden door de directie en ouders aangedragen. Er wordt een verslag gemaakt. Ouders kunnen contact leggen met de leden van de ouderraad via het mailadres van het secretariaat (secretariaat@osghugodegroot.nl).

Geef absentie voor 08.15
telefonisch door op nummer: 010 – 2831166.

Ziekmelden

Is uw zoon/dochter ziek?

Wanneer uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, dan kunt u dit uitsluitend voor 08.15 telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.

Tijdens de melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • klas van uw zoon/dochter
 • naam van de mentor
 • reden van het verzuim
 • eventuele zaken die blijven liggen door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat u een tweetal stappen niet vergeet:

 • Bij meerdere dagen ziekte dient u elke ochtend een ziekmelding te doen. Hierdoor weet u en weten wij waar uw zoon/dochter op dat moment is.
 • Het is noodzakelijk dat uw zoon/dochter na het herstel ‘beter gemeld’ wordt. Dit kan telefonisch of persoonlijk door uw zoon/dochter bij de receptie.
Regels en procedures
Extra Verlof Leerlingen

Medisch bezoek

Bezoek tandarts, arts, orthodontist e.d.

Wanneer uw zoon/dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, dan kunt u dit uitsluitend vooraf telefonisch doorgeven op nummer: 010 – 2831166.

Tijdens dit gesprek zijn de volgende gegevens nodig:

 • klas van uw zoon/dochter
 • naam van de mentor
 • reden van het verzuim
 • inschatting welke uren het verzuim gaat duren
 • eventuele zaken die blijven liggen door afwezigheid en later door uw zoon/dochter moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, etc.).

Om de absentieregistratie zo optimaal te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw zoon/dochter zich na de afspraak persoonlijk meldt bij de receptie.

Leerplicht

 1. Leerplicht
  Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de jongere 16 jaar wordt.
 2. Kwalificatieplicht
  Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een afgeronde havo/vwo-opleiding of mbo- diploma niveau 2 of hoger.
 3. Ongeoorloofd verzuim
  Hiervan is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige leerling ongeoorloofd afwezig is. Voor onze school zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim het meest relevant:
 • Wettelijk te melden verzuim van meer dan 20 lesuren in 4 weken
  Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken.
 • Overig verzuim
  Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen. De school is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor aanpak van het verzuim. Een voorbeeld van overig verzuim is regelmatig te laat komen. Als de door de school genomen maatregelen niet helpen mag de school melding doen aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling preventief oproepen om ze te wijzen op de mogelijke consequenties van doorgaan met te laat komen.
 • Onder overig verzuim valt ook verzuim dat samenhangt met achterliggende problemen van de leerling. Een voorbeeld van dit verzuim is een leerling die regelmatig verzuimt omdat hij of zij binnen het gezin zorgtaken op zich neemt waardoor onvoldoende tijd voor school overblijft. Ook hierbij geldt dat het verzuim soms niet aan de wettelijke termijn van 16 uur van 4 weken komt, maar de school wel een melding kan doen.
 • Luxe verzuim
  Er is sprake van luxe verzuim als een leerplichtige leerling buiten de schoolvakanties om op vakantie gaat. Scholen zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
 • 4. Geoorloofd Verzuim
 • We onderscheiden de volgende vormen van geoorloofd verzuim:
 • Verzuim op basis van een ziekmelding
  Als een leerling ziek is, dan is hij of zij geoorloofd afwezig. De school zal hiervan geen melding doen aan de leerplichtambtenaar, maar registreert de ziekmelding wel in Magister. Op het moment dat het ziekteverzuim bovengemiddeld is, zorgt de school ervoor deze leerling zo snel mogelijk in begeleiding wordt genomen door de GGD om de oorzaak te achterhalen. Mocht worden vermoed dat het verzuim ongeoorloofd is dan brengt de school de leerplichtambtenaar op de hoogte van het verzuim en de achterliggende problematiek.
 • Verzuim op basis van verleend verlof
  Vakantieverlof wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders is verlof waarbij de jongere vrijgesteld wordt van geregeld schoolbezoek. Dit verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden toegekend voor maximaal 10 schooldagen. Ouders moeten aantonen dat zij alle schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie te kunnen wegens de aard van het beroep. De directeur (of teamleider) geeft wel of geen toestemming. Toestemming kan nooit worden verleend in de eerste 2 weken na de zomervakantie.
 • Verzuim op basis van gewichtige omstandigheden
  De leerplichtambtenaar of de directeur/teamleider van de school kan op grond van ‘gewichtige omstandigheden’ (een buiten de wil van ouder/ leerling gelegen omstandigheid) een tijdelijke vrijstelling voor schoolbezoek verlenen. De ouder dient een verzoek in (via formulier buitengewoon verlof) en toont aan welke gewichtige omstandigheden er zijn, waardoor de leerling de school tijdelijk niet kan bezoeken. Betreft de vrijstelling meer dan 10 schooldagen dan beslist de leerplichtambtenaar.

Privacy

Op OSG Hugo de Groot wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyver-klaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) van toepassing. Deze is te raadplegen via de website: www.stichtingboor.nl en op de website van onze school.

In de privacyverklaring, die u kunt vinden op onze website, is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Protocollen
Sociale MediaProtocol Personeel
Protocollen
Sociale MediaProtocol Leerlingen

Klachtenregeling

We nemen klachten zeer serieus. Daarom hebben we binnen de stichting BOOR een algemene klachtenregeling, die u hier kunt vinden: